หลักสูตรการบริหารโครงการวิจัยระดับหัวหน้าโครงการ รุ่นที่ 10

คณะผู้บริหาร

ประธานรุ่น

ชื่อ-ชื่อสกุล              ดร.ขจรศักดิ์ จัยวัฒน์ (จร)

หน่วยงาน               เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

                        E-mail address: k_jaiyawat@yahoo.com

สถานที่ติดต่อ          ภารกิจมาตรฐานวิจัย เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

มือถือ                      081-9036676

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ              นโยบายและแผน มาตรฐานระบบวิจัย

ความสนใจเกี่ยวกับงานวิจัย                   การวิจัยเกี่ยวกับนก

 

รองประธานรุ่น

ชื่อ-ชื่อสกุล              ดร.ทินโน ขวัญดี (นีโน่)

หน่วยงาน               รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 7 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

                        โทรศัพท์  02-2879639  โทรสาร 02-2879639

                        E-mail address: tinno-kwan@hotmail.com

สถานที่ติดต่อ          สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม. 10120

มือถือ                      081-6196664

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ              ออกแบบ ผลิต สร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร

ความสนใจเกี่ยวกับงานวิจัย                   การพัฒนาอาชีพ การกระจายรายได้ของประชาชน

 

 

 

| 1 | 2 | 3 | 4